ศาสนาที่เรารู้

เจริญพร ศาสนาที่เรานับถือ

ราชภัฏโคราชผนึกกำลังเบทาโกร ชู “หนองระเวียงโมเดล” พัฒนาชุมชนโดยพึ่งพาตนเอง


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบล (อบต.) หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลโดยใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์ร่วม โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองระเวียง จำนวน 60 คน รับฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงานวิจัย มร.นม. บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนายอนุชา ศิริโภคานนท์ นายก อบต.หนองระเวียง พร้อมนายอังกูล ศิริโภคานนท์ กำนันตำบลหนองระเวียงและนายบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วม

เสวนาการค้นหาข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ทำความเข้าใจการพัฒนาโดยใช้รูปแบบชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

ผศ.ดร.อดิศร ฯ อธิการบดี มร.นม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและปรับรูปแบบการให้สิ่งของ บริจาค การช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ มาเป็นการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ในลักษณะของการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนภายใต้การพึ่งพาตนเอง ซึ่ง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้ใช้แนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ใน 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและการศึกษา โดยนำ “ช่องสาริกาโมเดล” มาใช้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในเครือเบทาโกร ได้นำเครื่องมือการจัดการเพิ่มผลผลิตเข้าไปช่วยชาวบ้านให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในรูปแบบ ชุมชนต้นแบบมีอาชีพดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดีและมีความรู้คู่คุณธรรม แก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราชได้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในอนาคต

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *